NGUYỄN MINH HOÀNG ĐẠO

Năm sinh: 1977
Nghề nghiệp: Phóng viên, Biên tập