NGÔ QUANG TRÍ

Năm sinh: 1971
Nghề nghiệp: Quay phim