NGUYỄN NGỌC BI

Năm sinh: 1950
Nghề nghiệp: Họa sĩ