NGUYỄN THỊ VIỆT OANH

Năm sinh: 1958
Nghề nghiệp: Biên tập (Phóng viên)