HUỲNH VĂN LẮM (ALY DŨNG)

Năm sinh: 1950
Nghề nghiệp: Biên kịch, Diễn viên