NGUYỄN HỮU HẠNH

Năm sinh: 1950
Nghề nghiệp: Diễn viên