NGUYỄN HỮU HẬU (NGUYỄN HẬU)

Năm sinh: 1954
Nghề nghiệp: Diễn viên