NGUYỄN THỊ HƯƠNG XUÂN (HƯƠNG XUÂN)

Năm sinh: 1955
Nghề nghiệp: Diễn viên