NGUYỄN VĂN HỒNG (QUỐC CƯỜNG)

Năm sinh: 1953
Nghề nghiệp: Diễn viên