DƯƠNG MINH HOÀNG

Năm sinh: 1948
Nghề nghiệp: Chủ nhiệm