LÊ MINH PHƯƠNG

Năm sinh: 1955
Nghề nghiệp: Sản xuất phim