NGUYỄN THÁI HÒA

Năm sinh: 1952
Nghề nghiệp: Quản lý