NGUYỄN THỊ KIM CHI

Năm sinh: 1956
Nghề nghiệp: Âm thanh