PHẠM VĂN CẢNH

Năm sinh: 1963
Nghề nghiệp: Dựng cảnh