Quay phim ĐẶNG PHÚC YÊN

Năm sinh: 1963
Nghề nghiệp: Quay phim