LÊ CƯƠNG

Năm sinh: 1968
Nghề nghiệp: Họa sĩ thiết kế