NGUYỄN DUY CẨN

Năm sinh: 1922
Nghề nghiệp: Quản lý điện ảnh