NGUYỄN HUỲNH LÊ

Năm sinh: 1949
Nghề nghiệp: Dựng phim