LÊ ĐÌNH THỌ

Năm sinh: 1944
Nghề nghiệp: LLPB điện ảnh