ĐẶNG THU HỒNG

Năm sinh: 1942
Nghề nghiệp: Dựng phim