HUỲNH QUANG BÙI

Năm sinh: 1940
Nghề nghiệp: Kỹ sư lý hóa ảnh