PHAN HOÀI ĐỨC

Năm sinh: 1954
Nghề nghiệp: Chủ nhiệm phim