TRƯƠNG KIM SANG (MAI PHƯƠNG)

Năm sinh: 1954
Nghề nghiệp: Đạo diễn