NGUYỄN THỊ PHỤNG

Năm sinh: 1952
Nghề nghiệp: Biên tập