TRẦN THỊ HỒNG YẾN

Năm sinh: 1963
Nghề nghiệp: Biên kịch - Đạo diễn