TRẦN VĂN MINH

Năm sinh: 1956
Nghề nghiệp: LLPB điện ảnh