NGUYỄN ĐỨC KÔN

Năm sinh: 1944
Nghề nghiệp: Lý luận phê bình