TRẦN HỮU LỤC

Nghề nghiệp: Nghiên cứu Lý luận phê bình
Ông sinh ngày: 14/3/1944 tại thành phố Huế.

Ông là biên tập viên phụ trách chuyên mục Điện ảnh báo Tuổi trẻ - Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động báo chí và văn học từ năm 1971 ông là thành viên nhóm "Việt", một tổ chức hoạt động Văn học nghệ thuật của phong trào đấu tranh yêu nước tại các đo thị miền Nam thời tạm chiếm.

Năm 1986 ông phụ trách Phòng Biên tập XƯởng phim GIáo khoa - Bộ Giáo dục và Đào tạo. năm 1989 ông về làm báo Tuổi Trẻ.

Ông là tác giả kịch bản các phim Tài liệu:
  • Trên vùng dất mới (1983 - Hãng phim Giải Phóng)
  • Về Côn Đảo (1987)
  • Xã Hiệp Phước (1988 - XƯởng phim Giáo Khoa).