TRƯƠNG THÀNH BỈ

Năm sinh: 1967
Nghề nghiệp: Biên tập, Diễn viên