CHÂU GIANG TRƯỜNG

Năm sinh: 1952
Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử