NGUYỄN THANH LIÊM

Năm sinh: 1959
Nghề nghiệp: Họa sĩ thiết kế