Thông báo việc chuẩn bị cho Đại hội Hội Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2015 - 2020)


N/A