THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM CÁNH DIỀU 2015

Nhằm tổng kết hoạt động sáng tác điện ảnh và phim truyền hình năm 2015 và khen thưởng các tác phẩm, tác giả xuất sắc, qua đó kịp thời động viên, khích lệ lao động nghệ thuật của nghệ sỹ, người làm phim điện ảnh, truyền hình trên cả nước; Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Giải thưởng Cánh diều năm 2015.
I. Tiêu chí giải thưởng
"Đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu  giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực".
II. Đối tượng dự giải thưởng
- Tất cả các cơ sở sản xuất phim điện ảnh và truyền hình trong nước;
- Cá nhân là đạo diễn phim ngắn dưới 30 tuổi;
- Cá nhân, đơn vị xuất bản có ấn phẩm thuộc lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình về nghệ thuật điện ảnh và phim truyền hình;
- Cá nhân tác giả và chủ sở hữu tác phẩm chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm đăng ký tham dự giải Cánh diều 2015.
III. Điều kiện đối với tác phẩm (phim và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh-truyền hình) dự giải thưởng
1. Phim điện ảnh là phim sản xuất để chiếu ra rạp và có độ dài tối đa không quá thời lượng một suất chiếu rạp. Không nhận dự thi phim Việt hóa kịch bản nước ngoài.
2. Phim truyền hình là phim sản xuất để phát sóng trên truyền hình và có độ dài (tính bằng tập) không hạn chế. Không nhận dự thi phim Việt hóa kịch bản nước ngoài.
3. Phim ngắn (truyện, tài liệu, hoạt hình) phải do các tác giả trẻ (dưới 30 tuổi) thực hiện và có độ dài dưới 30 phút. Không nhận dự thi phim Việt hóa kịch bản nước ngoài.
4. Phim điện ảnh, truyền hình và phim ngắn các thể loại do người Việt (kể cả người Việt mang quốc tịch nước ngoài và người nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam) thực hiện; có ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt và chủ sở hữu (hoặc đồng sở hữu) thuộc Việt Nam và không vi phạm bản quyền tác giả dưới mọi hình thức.
5. Phim và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh-truyền hình thực hiện từ ngày 01 tháng 1 năm 2015 đến thời điểm đăng ký dự giải (trước ngày 05.02.2016) đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phổ biến, phát sóng, công bố rộng rãi và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.
6. Phim (ngoại trừ phim ngắn) dự giải phải có trong thành phần làm phim tối thiểu một hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam.
7. Các bản phim gửi dự giải phải đạt chuẩn kỹ thuật tốt.
IV. Số lượng tác phẩm được đăng ký dự giải thưởng
1. Phim truyện:
a) Phim truyện điện ảnh: Tất cả phim điện ảnh  sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2015 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.
b) Phim truyện truyền hình:
- 20% trên tổng số phim được đơn vị sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2015 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó;
- Những cơ sở có dưới 04 phim được gửi 01 phim tham dự.
2. Phim hoạt hình: Tất cả phim hoạt hình sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2015 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.
3. Phim tài liệu:
- 20% trên tổng số phim được đơn vị sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2015 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó;
- Những cơ sở có dưới 05 phim được gửi 01 phim tham dự.
4. Phim khoa học: Tất cả các phim sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2015 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.
5. Phim ngắn: Các cơ sở sản xuất và cá nhân tác giả quyết định số lượng phim sản xuất từ 01 tháng 1 năm 2015 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó để gửi tham dự.
6. Công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình điện ảnh-truyền hình: Tất cả  công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh-truyền hình (kể cả tác phẩm tự soạn thảo và tác phẩm dịch đã xuất bản) thực hiện từ 01 tháng 1 năm 2015 đến thời điểm đăng ký dự giải và chưa dự Giải Cánh diều trước đó.
7. Trường hợp đặc biệt, Ban Tổ chức giải sẽ xem xét và có quyết định cụ thể.
V. Thủ tục đăng ký tác phẩm dự giải
1. Phim truyện điện ảnh mỗi phim đăng ký dự giải gửi bản DCP / hoặc file định dạng HD kèm trailer và áp-phích phim (hoặc file điện tử áp-phích phim); Phim các thể loại khác mỗi phim gửi 02 đĩa hình DVD (phim tài liệu, khoa học làm bằng chất liệu phim nhựa có thể gửi bản phim 35mm); Công trình nghiên cứu, lý luận-phê bình gửi 05 bản (cuốn).
2. Phim gửi dự giải phải kèm hồ sơ bao gồm: bản đăng ký tác phẩm theo mẫu của Ban Tổ chức,  trong đó cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan và bản sao Giấy phép phổ biến phim hoặc Quyết định phát sóng phim của cơ quan thẩm quyền.
3. Nhằm quảng bá cho Điện ảnh nước nhà, Ban Tổ chức Giải Cánh diều sẽ chiếu (miễn phí) giới thiệu tới công chúng các phim truyện điện ảnh (mỗi phim tối đa 3 xuất chiếu) trong thời gian trước lễ trao giải. Các đơn vị, cá nhân chủ sở hữu phim xác nhận sự đồng ý và cho phép tại Bản thỏa thuận về việc chiếu giới thiệu phim dự Giải thưởng Cánh diều 2015  theo mẫu của Ban Tổ chức và gửi cùng hồ sơ tác phẩm dự giải.
4. Ban Tổ chức không hoàn trả đơn vị sản xuất, tác giả các bản / đĩa hình phim đã gửi dự giải (ngoại trừ các bản phim điện ảnh). Trường hợp đơn vị, tác giả có nhu cầu nhận lại thì đăng ký trước với Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam.
VI. Thời hạn gửi phiếu đăng ký và  tác phẩm, công trình dự giải thưởng
1.  Bản đăng ký tác phẩm, công trình: trước ngày  05 / 02 /2016.
2.  Tác phẩm, công trình:
- Phim truyện truyền hình: trước ngày 25 / 2 / 2016;
- Phim các thể loại khác và công trình NCLLPB: trước ngày 25 / 3 / 2016.
VII. Địa điểm giao dịch
1. Bản đăng ký tác phẩm, công trình dự Giải Cánh diều  2015 gửi theo thời hạn nêu trên tới:
Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
ĐT: 04.39437504, 04.39434167, 0944501888
Fax: 04.39439848; Email: hdavph@gmail.com
2. Tác phẩm, công trình dự Giải Cánh diều  2015 gửi theo thời hạn nêu trên tới Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam.
VIII. Cơ cấu giải thưởng
1. Giải chính thức
1.1. Giải "Cánh diều vàng", "Cánh diều bạc""Bằng khen"  trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất mỗi loại:
- Phim ngắn;
- Phim hoạt hình;
- Phim tài liệu;
- Phim khoa học;
- Phim truyện truyền hình;
- Phim truyện điện ảnh;
- Công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh-truyền hình.
1.2. Giải cá nhân:
Giải "Cánh diều vàng" trao cho cá nhân là người Việt (kể cả người Việt mang quốc tịch nước ngoài và người nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam) tham gia thực hiện các phim có chủ sở hữu (hoặc đồng sở hữu) thuộc Việt Nam sản xuất, bao gồm:
- Các thành phần sáng tác chính phim truyện điện ảnh: biên kịch, đạo diễn, quay phim, họa sỹ, người làm âm thanh, nhạc sỹ, diễn viên nam chính và phụ, diễn viên nữ chính và phụ;
- Đạo diễn của các loại phim: hoạt hình,  khoa học, tài liệu;
- Biên kịch, đạo diễn và diễn viên nam, nữ chính  phim truyện truyền hình.
2. Giải thưởng của các đoàn thể, tổ chức khác (được Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam chấp thuận).
IX. Lễ trao giải thưởng
Lễ trao giải thưởng Cánh diều 2015 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng  4  năm  2016 tại Hà Nội.
 
Nơi nhận:                                                                                              CHỦ TỊCH                                                                     
- Như kính gửi;                                                                       HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM
- T/c "TGĐA": để đăng tải;                                                           
- Lưu VP.
 
                                                                                                    NSND. Đặng Xuân Hải
                                                                                                          (đã ký và đóng dấu)
 
 
 
HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC GIẢI CÁNH DIỀU 2015

 
  1
 
 

BẢN ĐĂNG KÝ PHIM
DỰ GIẢI CÁNH DIỀU 2015
 
 
1. Tên phim: ..........................................................................................................
2. Thể loại: .............................................................................................................
3. Độ dài: ...............................................................................................................
4. Năm sản xuất: ...................................................................................................
5. Cơ sở sản xuất: ................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Điện thoại: ..........................................................................................................
6. Quyết định cho phép phổ biến: .......................................................................
7. Thành phần sáng tác: .......................................................................................
* Đạo diễn: ................................................................. / ĐT : .................................                                                 
* Biên kịch: ................................................................. / ĐT : ................................                                            
* Quay phim: ............................................................... / ĐT : ...............................                                                
* Họa sỹ: ..................................................................... / ĐT : ................................                                                
* Âm thanh: ................................................................ / ĐT : ................................                                                
* Nhạc sỹ: ................................................................... / ĐT : ................................                                                 
* Diễn viên nam chính:............................................... / ĐT: ..................................
    Vai: .....................................................................................................................
* Diễn viên nữ chính:................................................./ ĐT: ....................................
    Vai: .....................................................................................................................
* Diễn viên nam phụ:............................................... / ĐT: .....................................
    Vai: .....................................................................................................................
* Diễn viên nữ phụ :................................................... / ĐT: ...................................
    Vai: .....................................................................................................................
8. Tóm tắt nội dung:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
 
                                                ……........,  ngày …….. tháng………năm.........
                                                                                      GIÁM ĐỐC / TÁC GIẢ
 
  
 
HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC GIẢI CÁNH DIỀU 2015

 
  1
 
 

BẢN ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH
DỰ GIẢI CÁNH DIỀU 2015
 
 
1. Tên công trình / sách: .......................................................................................
2. Tác giả / Tác giả bản dịch: ..............................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Điện thoại: ..........................................................................................................
3. Cơ quan xuất bản:.............................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Điện thoại: ..........................................................................................................
4. Năm xuất bản: ..................................................................................................
5. Giấy phép xuất bản:..........................................................................................
6. Tóm tắt nội dung:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
 
                                                  ……........,  ngày …….. tháng………năm..........
                                                                                      GIÁM ĐỐC / TÁC GIẢ
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
THỎA THUẬN
Về việc chiếu giới thiệu phim tham dự
Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2015
 
Bên A:  ................................................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
ĐT: ......................................................................................................................................
Chủ sở hữu / Tác giả  bộ phim : .........................................................................................
Bên B: Hội Điện ảnh Việt Nam
Đại diện: Ông Đặng Xuân Hải / Chức danh: Chủ tịch
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
ĐT: 04.3.9432326 /  3.9454356 / Fax: 04.3.9439848 / Email: hdavph@gmail.com
Hai bên thỏa thuận thực hiện những điều sau:
1. Bên A đồng ý cho bên B chiếu miễn phí ra rạp (không quá 3 xuất chiếu) giới thiệu với khán giả và giới báo chí, truyền thông bộ phim :
                     ...................................................................................................
là phim tham dự Giải thưởng Cánh diều năm 2015 với mục đích phi thương mại.
2. Bên A đồng ý cho Bên B trích một số hình ảnh của phim (từ bản phim gốc, hoặc trailler của phim, thời lượng không quá 60 giây) để giới thiệu tác phẩm dự Giải Cánh diều 2015 trên truyền hình và trong buổi lễ trao giải (vào trung tuần tháng 4 / 2015).
3. Bên A đồng ý cung cấp cho Bên B băng Betacam hoặc đĩa hình bản trailler (Anon), áp phích (nếu có), ảnh trích trong phim để phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu phim.
4. Bên B có trách nhiệm bảo đảm việc chiếu phim và phát sóng những hình ảnh của phim theo đúng mục đích nêu tại điều (2), bắt đầu từ  01.4 đến 15.4.2016, đồng thời thông báo cho Bên A biết thời gian và địa điểm các buổi chiếu.
5. Hai bên cam kết thực hiện những thỏa thuận này trên tinh thần vì mục đích quảng bá Điện ảnh Việt Nam tới khán giả.
6. Thỏa thuận có (06) điều, làm thành (02) bản, mỗi bên giữ (01) bản để thực hiện.
                                                                                Hà Nội, ngày       tháng       năm 2016

                        BÊN A                                                                                                  BÊN B
     GIÁM ĐỐC / TÁC GIẢ                                                                                       CHỦ TỊCH                                                                                                                                               
                                                                                                                        NSND. Đặng Xuân Hải

Tác giả bài viết: Hội Điện ảnh Việt Nam