Quy chế "Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí

Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 (đợt 2)

h