Hội thảo khoa học "Vai trò của văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ Sài Gòn - Chợ lớn - Gia Định góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nướcN/A