LÊ DUY PHÚC (LÊ KHANH)

Năm sinh: 1928
Nghề nghiệp: Biên kịch