LÊ HỮU HUẾ (LÊ NHƯỢC THỦY)

Năm sinh: 1949
Nghề nghiệp: Phóng viên