NGUYỄN MINH CHUNG

Năm sinh: 1959
Nghề nghiệp: Đạo diễn