NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

Năm sinh: 1953
Nghề nghiệp: Biên kịch - Đạo diễn