TRẦN VĂN QUẢNG (MƯỜNG MÁN)

Năm sinh: 1948
Nghề nghiệp: Biên kịch (nhà văn)