TRƯƠNG THỊ KIM YẾN (MAI PHƯƠNG)

Năm sinh: 1959
Nghề nghiệp: Phóng viên