VŨ KÊNH (VŨ MẠNH TƯ, GIA VŨ)

Năm sinh: 1949
Nghề nghiệp: Biên kịch