HUỲNH MẠNH TRÍ

Năm sinh: 1943
Nghề nghiệp: Biên tập