LÊ TRẦN THI

Năm sinh: 1940
Nghề nghiệp: Quay phim