NGUYỄN HỮU LÝ

Năm sinh: 1970
Nghề nghiệp: Quay phim