NGUYỄN MINH TRIỆU

Năm sinh: 1967
Nghề nghiệp: Biên tập (Phóng viên)