NGUYỄN THỊ KIM THƯ

Năm sinh: 1965
Nghề nghiệp: Biên tập