NGUYỄN VĂN HỒNG

Năm sinh: 1950
Nghề nghiệp: Đạo diễn - Nhà báo