NGUYỄN VĂN TUẤN

Năm sinh: 1962
Nghề nghiệp: Quay phim