HOÀNG TRIỀU

Năm sinh: 1955
Nghề nghiệp: Diễn viên